Voorwaarden

Algemene voorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle via Partylook / Schminkpaletti verkochte artikelen. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op onze website.

§ 2 Prijzen, aanbiedingen en offertes

2.1 Alle vermelde prijzen op de site zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzend –of behandelingskosten. Deze zijn elders op de site en in deze voorwaarden gespecificeerd. 2.2 Schminkpaletti garandeerd, dat de aangegeven artikelprijzen gedurende de looptijd van het aanbod niet in prijs verhoogd zullen worden, behoudens eventuele tussentijdse belastingverhogingen, wettelijke maatregelen of wijzigingen in Btw-tarieven e.d. 2.3 gelden niet voor de bezorgkosten en/of in combinatie met andere aanbiedingen.

§ 3 Productinformatie

3.1 De aangeboden artikelen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven op de site en/of in schriftelijke aanbiedingen en/of andere media. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door Partylook / Schminkpaletti c.q. de fabrikant in het aanbod worden genoemd. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij/zij op het aanbod ingaat. 3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. al dan niet door Partylook / Schminkpaletti vervaardigd, opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 3.3 Alle door of in opdracht van Partylook / Schminkpaletti gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. blijven eigendom van Partylook / Schminkpaletti en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Partylook / Schminkpaletti te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Partylook / Schminkpaletti van € 500 per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.

§ 4 Bestellen en totstandkomen overeenkomst

4.1 Na bestelling van het gewenste artikel ontvangt u hiervan een e-mailbevestiging met de betaalgegevens. Indien u niet binnen 24 uur een bevestiging hebt ontvangen van uw bestelling verzoeken we u vriendelijk contact met ons op te nemen per email (sales@schminkpaletti.nl), of per WhatsApp (0031 6 53 88 75 01). Voor uitzonderingen in levering gelieve de website te raadplegen. Een bestelling is pas definitief na ontvangst van de betaling, het artikel word niet gereserveerd. Indien betaling niet ontvangen is na 5 werkdagen vervalt de bestelling automatisch.

4.2 Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatieopdracht van Partylook / Schminkpaletti op haalbaarheid is beoordeeld. Partylook / Schminkpaletti heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

4.3 Als de klant een bestelling plaatst met gebruikmaking van verzending onder rembours, wordt deze in principe alleen in behandeling genomen als de klant ook zijn/haar telefoonnummer(s), geen live-, msn-, hotmailadres bij de bestelling heeft opgegeven. Via dit telefoonnummer wordt de bestelling vooraf i.h.a. geverifieerd op juistheid.

§ 5 Levering en verzending

5.1 Levering/verzending geschiedt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de volledige betaling. Verzending vindt plaats op de werkdagen van ma. t/m vr. Alle op de website geplaatste artikelen zijn in principe direct leverbaar, hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Verzending van betaalde artikelen vindt zo spoedig mogelijk plaats doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van betaling met uitzondering van vakantieperioden e.d. Indien dit laatste van toepassing is wordt hiervan melding gemaakt op de website. Heeft u een speciale wens, of is het een bestelling die met spoed geleverd moet worden? WhatsApp dan naar 0031 6 53 88 75 01 voor directe informatie.

5.2 Alle artikelen worden vooraf aan verzending gecontroleerd op juiste werking en volledigheid. Partylook / Schminkpaletti garandeerd dat de verzonden goederen correct werken en in deugdelijk en goed beschermende verpakking worden verzonden.

5.3 Partylook / Schminkpaletti garandeerd dat betaalde goederen aan u worden verzonden, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw betaling. In geval Partylook / Schminkpaletti niet aan levering kan voldoen heeft u recht op volledige retourbetaling van het betaalde bedrag. Uitzondering hierop is het in artikel 10 gestelde van deze voorwaarden.

5.4 Partylook / Schminkpaletti neemt uw bestelling gegevens in principe ongewijzigd over. Partylook / Schminkpaletti kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in bezorggegevens zoals opgegeven door de klant.

5.5 Het risico van beschading en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer tenzij hierover specifieke individuele afspraken zijn gemaakt. Verzending gebeurt op kosten van de klant, tenzij voor afhalen op locatie gekozen wordt.

5.6 Artikelen worden altijd goed beschermd verzonden. Voor schade of vermissing tijdens transport wordt door Partylook / Schminkpaletti geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.7 Bezorgingen in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, hotels, restaurants, campings, kantoren etc. zijn geheel voor eigen rekening en risico, daar betreffende organisaties eigen interne procedures hebben voor wat betreft aanname bestellingen.

5.8 Alle artikelen worden verzonden na ontvangst van de betaling. Partylook / Schminkpaletti garandeerd 100% dat de bestelde en betaalde artikelen daadwerkelijk naar het door de klant opgegeven adres worden verzonden. Indien de klant binnen 1 week na uw betaling niet hiervan per email of eventueel anderszins een bevestiging heeft ontvangen wordt de klant verzocht hierover contact op te nemen met Partylook / Schminkpaletti om de betaling na te trekken en te verifiëren.

§ 6 Bezichtiging

Artikelen kunnen uitsluitend op afspraak worden bezichtigd en/of gekocht op ons vestigingsadres.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de door Partylook / Schminkpaletti geleverde goederen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Partylook / Schminkpaletti verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de geleverde goederen gaat op het moment van ontvangst op u over.

§ 8 Retourzending / Afkoelingsperiode

8.1 Alvorens een artikel voor retourzending bij Partylook / Schminkpaletti aan te bieden dient altijd vooraf aan de retourzending contact te worden opgenomen met Partylook / Schminkpaletti . Dit doet u door achter het ordernummer bij opties op "Contact opnemen" te klikken.

8.2 Er moet binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een retournummer aangevraagd worden, dit doet u door achter het ordernummer bij opties op "Contact opnemen" te klikken. U ontvangt dan per e-mail een bevestiging hiervan en verdere instructies betreffende de retourzending. De bestelling dient zo spoedig mogelijk na het toekennen van het retournummer retour gestuurd te worden, bij overschrijding wordt deze niet meer in behandeling genomen! U dient de retourzending ALTIJD voldoende gefrankeerd te retourneren. Indien u een andere maat wenst kunt u dat aangeven. Retourzendingen kunnen NIET verrekend worden!

LET OP: Zendingen zonder retournummer worden niet in behandeling genomen!

Nadat de retourzending in goede orde is ontvangen zal deze beoordeeld worden en bij accoord het orderbedrag teruggestort worden op de bank of PayPal rekening van de klant. Dit recht is niet van toepassing indien:
- de kleding gedragen en/of gewassen is;
- alle artikelen uit de beauty line zoals schmink (omwille van de hygiëne);
- op panty's (omwille van de hygiëne);
- op pruiken (omwille van de hygiëne);
- op contactlenzen (omwille van de hygiëne);
- op ballonnen en opblaas artikelen (omwille van de hygiëne);
- de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen; 
- vermissing van de originele verpakking/aanhechting van de labels.
- het artikelen betreft gekocht tijdens de opruiming/akties;
- het artikelen betreft die we speciaal voor de klant nabesteld hebben ;
- het betreffende artikelen gekocht is tijdens een uitverkoop / promoties.

De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. Partylook / Schminkpaletti gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurt. Niet gefrankeerde zendingen en rembourszendingen worden door Partylook / Schminkpaletti nimmer geaccepteerd. U dient altijd bij een retourzending een briefje te doen met uw naam, ordernr. en evt. (indien van toepassing) uw banknr. Zonder deze gegevens kunnen we uw retourzending niet verwerken. Zodra de retourzending in goede orde is ontvangen zullen wij zorgdragen voor het restitueren van het aankoopbedrag. Indien de gehele bestelling retour wordt gezonden zal Partylook / Schminkpaletti de kosten van verzending (tot 6,50 euro) van het bedrag aftrekken.

LET OP: het retourrecht is tevens niet van toepassing indien de betaling niet binnen de gestelde betalingstermijn van 5 dagen is voldaan! U kunt dan niets meer retourneren.

§ 9 Aansprakelijkheid

9.1 Partylook / Schminkpaletti kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site(s) wordt gegeven. De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. Partylook / Schminkpaletti kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor volledigheid, teksten typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. Partylook / Schminkpaletti kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van producten die op deze site worden beschreven en/of aangeboden.

9.2 Partylook / Schminkpaletti aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen welke voortkomen uit het gebruik van het gekochte en/of gevolgen m.b.t. de onjuistheid van de aan het gekochte afgelezen gegevens dan wel allergische reacties die het gekochte artikel zou veroorzaken of zou kunnen veroorzaken bij de koper of drager. Partylook / Schminkpaletti, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. Onverminderd het vorenstaande is Partylook / Schminkpaletti in ieder geval nimmer aansprakelijk:
A: wegens niet, of niet tijdige levering;
B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht);
D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
E: voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Partylook / Schminkpaletti (bedrijfs)ruimte bevinden;
F: voor bedrijfs -en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen; H: voor schade veroorzaakt door shopsoftware;
I: voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
J: voor schade veroorzaakt door het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden.

Indien Partylook / Schminkpaletti, in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Partylook / Schminkpaletti, slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering (indien van toepassing) wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Partylook / Schminkpaletti, nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst. De afnemer zal Partylook / Schminkpaletti, vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Partylook / Schminkpaletti. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Partylook / Schminkpaletti of haar leidinggevende ondergeschikten. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Partylook / Schminkpaletti niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Partylook / Schminkpaletti niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Partylook / Schminkpaletti als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder omstandigheden als bedoeld vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Schminkpaletti , alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Partylook / Schminkpaletti , redelijkerwijs niet te verzekeren zijn. Partylook / Schminkpaletti heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Partylook / Schminkpaletti ook is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Partylook / Schminkpaletti, gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Partylook / Schminkpaletti behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. Partylook / Schminkpaletti, heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

§ 10 Klachtenafhandeling

10.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

10.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 5 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

§ 11 Overmacht

Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal Partylook / Schminkpaletti u dit zo spoedig mogelijk mededelen per telefoon of email, zonder tot betaling van schadevergoeding van enige aard gehouden te zijn. In geval van overmacht kan Partylook / Schminkpaletti de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan, dit in overleg met u. In het geval van het opzeggen van de overeenkomst door overmacht betaalt Partylook / Schminkpaletti u het betaalde bedrag terug. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde en soortgelijke omstandigheden: belemmerende maatregelen van overheidswege; geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat; rellen en andere ongeregeldheden die tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen; geheel of gedeeltelijk stagnatie in het productieapparaat van, of werkstakingen of uitsluitingen in, het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten van worden betrokken. 

§ 12 Akkoordverklaring

De koper/afnemer/opdrachtgever verklaard deze voorwaarden de hebben gelezen en zich hiermee akkoord te verklaren alvorens een opdracht tot levering/reparatie of anderszins te plaatsen.

§ 13 Toepasselijk recht

13.1 Op deze voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

§ 14 Identiteit van de onderneming

Partylook v.o.f.

Merseloseweg 157
5801CC Venray
Nederland
E-mail: sales@partylook.nl

KvK-nummer: 65416724
BTW-nummer: NL856103433B01

Laatst bekeken